#
13
0
Servicis
183

Informació PATIVEL

Información PATIVEL

Què és PATIVEL?

 

El PATIVEL és un Pla d'Ordenació del Territori de competència autonòmica, i per tant, està per sobre dels plans generals i pot modificar-los.

Quin és el seu objectiu?

 

L'objectiu del PATIVEL és regular el territori i el litoral de la Comunitat Valenciana, i en el que afecta la zona de la costa d'Alcossebre, regular els 1000 m de terra endins.

Afecta el PATIVEL a les platges d’Alcossebre?

 

SÍ, el PATIVEL conté un catàleg de platges.

Com classifica el catàleg les platges d’Alcossebre?

 

El catàleg recull dues qualificacions: Platges Urbanes i Platges Naturals

El catàleg qualifica com platja urbana: la Platja de les Fonts.

El catàleg qualifica com platges naturals: Carregador, Romana, Moro, etc ...

Què implica la qualificació de platja natural?

 

- 90% ús lliure

- Superfície màx. 70 m2 per a establiments de menjars i begudes, dels quals només 20 m2 poden estar tancats.

- Separació entre establiments: 300 m

- No es permeten instal·lacions de caràcter fix.

- No es permeten instal·lacions destinades a la pràctica d'activitats esportives nàutiques de caràcter federat.

- No es permet l'explotació econòmica per tercer per a la pràctica d'activitats esportives nàutiques.

- No es permet la celebració d'esdeveniments nacionals i internacionals definits en el Reglament General de Costes, sí petits tornejos sense cap instal·lació.

- No es permet la celebració d'esdeveniments d'interès general local amb repercussió turística.

A quins tipus de sòls afecta?

 

El PATIVEL afecta els sòls urbanitzables que no tinguen programa aprovat i als sòls no urbanitzables.

Com afecta el PATIVEL a este tipus de sòls?

 

  • Pot deixar-los amb la classificació que tenen.
  • Pot canviar-los la classificació.
  • Pot modificar la seua ordenació.

NOU ESCENARI

Com queda el Pla General d’Ordenació Urbana després del PATIVEL?

 

- Es desclassifiquen directament com a sòl no urbanitzable de protecció (NIVELL 1) un total d'11 sectors de sòl urbanitzable, és a dir, 123,77 Ha, o el que és el mateix 1.237.700,00 m2.

 

P1

Detallat

1,82

R1

Sense Detallar

14,49

R2

Sense Detallar

13,34

R3

Sense Detallar

20,05

R4

Sense Detallar

14,00

R5

Sense Detallar

13,92

R6

Sense Detallar

10,85

R7

Sense Detallar

10,05

R8

Sense Detallar

6,56

R9

Sense Detallar

9,07

R32

Sense Detallar

9,62

 

 

123,77 Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Es desclassifica directament com a sòl no urbanitzable de reforç (NIVELL 2), part del Sector R8, de sòl urbanitzable. En concret, 5,71 Ha, o el que és el mateix, 57.122,00m2s.

- 1.318.841 m2s que el PG ja classificava com a sòl no urbanitzable comú, és ara sòl no urbanitzable de protecció (NIVELL 1).

D'aquest total, 570.011 m2s són a la zona de Serra d’Irta, i 748.830 m2s són a la zona de CapiCorb

- 312.894 m2s que el PG ja classificava com a sòl no urbanitzable, és ara sòl no urbanitzable de reforç (NIVELL 2).

 

Usos permesos/prohibits si sóc un propietari de sòl de protecció nivelL 1

 

- Per norma general, el nivell 1 s'aplica als terrenys inclosos en la franja de 500 m terra endins. En el cas d'Alcossebre, arriba majoritàriament als 1000 m.

- PROHIBITS: habitatges, indústries i qualsevol tipus d'edificació, campaments de turisme, hivernacles, etc.

- PERMESOS: Rehabilitació d'edificacions existents que estiguin legalment implantades per a ús habitatge, restauració o allotjament turístic, cases d'eines vinculades a explotació agrària.

Els projectes de rehabilitació hauran de formular estudi d'integració paisatgística i executar infraestructures de serveis per minimitzar impacte ambiental.

Usos permesos/prohibits si sóc un propietari de sòl de protecció nivelL 2

 

- Aquest tipus de protecció s'aplica a la franja de terrenys a partir dels 500 metres terra endins.

- PERMESOS: Dotacions públiques, usos esportius i recreatius a l'aire lliure, camps de golf sense habitatges, campaments de turisme

Usos hotelers fins a un 2% ocupació màxima, 2 altures màximes, i 10% màxim d'ocupació per a usos complementaris que no comportin obres sobre rasant. EXEMPLE: Per a un ús hoteler de 50/70 habitacions, parcel·la mínima 100.000 m2s

- PROHIBITS: La resta

Usos permesos/prohibits si sóc un propietari de sòl no urbanitzable del litoral

 

- Mateix règim que sòl rural.

- No es podran reclassificar mentre no s'hagi consolidat el 70% sòl urbà i urbanitzable municipi.

- No es permeten DIC industrials ni per a estacionament de maquinària o vehicles.

 

TRAMITACIÓ

El PATIVEL ja s’ha aprovat?

 

NO. En l'actualitat, el PATIVEL és una PROPOSTA, que es troba en fase d'INFORMACIÓ AL PÚBLIC, per a la consulta i formulació d'al·legacions.

Quin termini tinc para al·legar?

 

- 2 mesos, a comptar de la publicació en el DOCV, el 16.11.16.

- FINALITZA 16.01.17

- L'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana que s'ampliï el termini, com a mínim un mes.

 

On he de presentar les al·legacions?

 

- Com es tracta d'un Pla de competència autonòmica, les al·legacions han de presentar-se directament a les oficines de la Generalitat (Av. Mar, 16) o a les Oficines PROP més properes (Vinaròs Plaça Jovellar, Castelló en Av. Hermanos Bou)

- L'Ajuntament NO ÉS oficina PROP.

Puc adreçar suggeriments a l’Ajuntament?

 

. Independentment de si ets propietari afectat, o simplement ets un veí que no resulta afectat, si vols, pots dirigir els suggeriments que creguis convenients a l'Ajuntament. Aquestes s'estudiaran i si es consideren d'interès s'inclouran entre les al·legacions a realitzar pel propi Ajuntament. A més, es remetrà còpia de les mateixes a la Generalitat.

IMPORTANT: només el segell a les oficines de la Generalitat o de les Oficines PROP garanteix la presentació en termini.

Què passa amb els sòls afectats mentre es tramita?

 

- Es suspèn, i per tant no poden tramitar-se ni aprovar-PAIS en els sòls que el PATIVEL classifica com a no urbanitzables de protecció litoral (NIVELL 1), i sòls no urbanitzables de reforç del litoral (NIVELL 2).

- Es suspenen les autoritzacions i llicències incompatibles amb el PATIVEL.

- Es suspèn, i per tant no poden tramitar-se ni aprovar-PAIS a la resta de sòls, ni tampoc autoritzacions ni llicències que siguin incompatibles amb el PATIVEL.

- La suspensió té una durada d'1 ANY: 16.11.17

 

ALTRES CONSEQÜÈNCIES:

Vaig a ser indemnitzat si sóc un propietari d’un sòl afectat?

 

NO. No vas a ser indemnitzat. La Generalitat ens ha informat que el PATIVEL no porta una memòria econòmica perquè la desclassificació de sòls que no han contribuït amb els deures urbanístics, no comporta dret a indemnització.

Quin valor tindrà el meu sòl quan s’aprove el PATIVEL?

 

Si ets propietari de sòl que el PATIVEL classifica de no urbanitzable de protecció del litoral (NIVELL 1), o de sòl no urbanitzable de reforç del litoral (NIVELL 2), el valor del sòl és el de sòl rural, d'acord amb la Legislació estatal del sòl, per a supòsits d'expropiacions, i als efectes de la papereta de contribució.